روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
  لیبراسیون ( Libération )
پاریس، فرانسه www.liberation.fr