روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
  لا وانگاردیا ( La Vanguardia )
بارسلونا، اسپانیا www.lavanguardia.es