روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
  هرالد ( The Herald )
گلاسکو، انگلیس www.theherald.co.uk