روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
  تورنتو سان ( Toronto Sun )
تورنتو ، کانادا www.torontosun.com